II. ČESKO - NĚMECKÁ VÝSTAVA POŠTOVNÍCH ZNÁMEK OSTROPA 2003 v Jihlavě
konaná ve dnech 24.- 27.4.2003


VÝSTAVNÍ PROPOZICE

1. Cíle výstavy

Filatelistická výstava OSTROPA 2003 bude uspořádaná k připomenutí 10. výročí České republiky a k 10. výročí vydání první české poštovní známky, jakož i na podporu a k prohloubení vzájemné spolupráce českých a německých filatelistů a pozvaných filatelistů ze sousedních filatelistických svazů.
Vzhledem k očekávané návštěvě německých mladých filatelistů bude pravděpodobně sobota 26.4.2003 Dnem mládeže.
Výstava bude konána ve dnech, kdy si připomeneme 80.výročí založení Klubu českých filatelistů v Jihlavě.

2. Pořadatelé výstavy

Pořadateli výstavy jsou Svaz českých filatelistů (SČF) a Česká pošta s.p. za spoluúčasti Svazu německých filatelistů BDPh. Organizačně výstavu zajišťuje SČF - Klub filatelistů 06-40 Jihlava za podpory hejtmanství kraje Vysočina a Magistrátu města Jihlavy, jejichž představitelé, hejtman a primátor, převzali nad výstavou záštitu, a za podpory Česko - německého fondu budoucnosti Praha. Výstavu po dobu její přípravy a konání zastupuje organizační výbor (dále jen OV), který má rozhodovací pravomoc.

3. Místo a datum konání

Výstava se bude konat v prostorech Domu kultury odborů DKO Jihlava, Tolstého 2, ve dnech 24.-27. dubna 2003.
Slavnostní zahájení bude dne 23.4.2003.
Vstupné na výstavu konanou v DKO Jihlava bude dobrovolné.

4. Organizační zásady

Soutěžní mezinárodní filatelistická výstava OSTROPA 2003 v Jihlavě se řídí těmito výstavními propozicemi, respektuje generální řády GREX a GREV Mezinárodní filatelistické federace FIP a při hodnocení exponátů se řídí platnými oborovými řády SČF.

5. Výstavní třídy

6. Podmínky účasti

Účast vystavovatelů je možná na základě zaslání předběžných přihlášek do 31.10.2002.
O přijetí či nepřijetí exponátů rozhodne OV do 30.11.2002 a vyrozumí o tom vystavovatele do 30 dnů.
Na výstavu mohou být přijaty exponáty, které na národních výstavách získaly velkou stříbrnou medaili (75 bodů) nebo vyšší hodnocení, nebo nejméně pozlacenou medaili na výstavě OSTROPA 2000 a prémiérových výstavách AGARA PREMIÉRA 2000 a PŘÍBRAM PREMIÉRA 2002.
V soutěžních třídách může jeden vystavovatel přihlásit maximálně dva exponáty, nerozhodne-li OV jinak. Každý vystavovatel v soutěžních třídách B.1 - B.4 bude mít pro svůj exponát přiděleno 5 výstavních ploch. Dle výstavního řádu SČF vystavovatelé, jejichž exponáty získaly na mezinárodních výstavách pod patronací FIP nejméně velkou pozlacenou medaili obdrží 8 výstavních ploch. V otevřené třídě může mít exponát 2 plochy, maximálně 5 výstavních ploch.Třída mládeže bude rozdělena na věkové kategorie dle Výstavního řádu SČF a k tomu náleží i počet přidělených výstavních ploch. Mládež je osvobozena od výstavních poplatků.
Kvalifikací pro mládež na tuto výstavu je stříbrná medaile (70 bodů) z národní výstavy nebo velká stříbrná medaile (75 bodů) z výstav PREMIÉRA ROUDNICE 2002 a PREMIÉRA SLATIŇANY 2002.
V otevřené třídě C.1 musí exponát obsahovat minimálně nadpoloviční většinu filatelistického materiálu. Ve třídě jednorámových exponátů C.2 musí exponát obsahovat pouze filatelistický materiál.
Ve třídě filatelistické literatury,v otevřené třídě a ve třídě jednorámových exponátů se předchozí kvalifikace nevyžaduje.
Výstavní rámy mají kapacitu 16-ti standardních albových listů formátu 26 x 29 cm, uspořádaných ve čtyřech řadách po čtyřech listech.
Albové listy musí být vzadu nahoře očíslovány a vloženy do průhledných ochranných obalů.
Exponáty vystavené ve třídě filatelistické literatury (třída B.6/) se vyžadují ve dvou exemplářích, které po skončení výstavy zůstanou k dispozici OV.

7. Výstavní poplatky

Vystavovatel je povinen nejpozději do 31.12.2002 uhradit výstavní poplatek na určený účet organizačního výboru za podmínek, stanovených SČF.
Výše výstavního poplatku činí za jednu výstavní plochu (t.j.16 listů) 12 €.
Za jeden vystavený titul ve třídě filatelistické literatury 30 €.
Za jeden rám v otevřené třídě činí výstavní poplatek 3 €.
Vystavovatelé z ČR mohou uhradit výstavní poplatek v přepočtu v CZK.
Nebude-li poplatek ve stanovené době zaplacen, ztrácí vystavovatel právo na vystavení exponátu.

8. Výstavní odměny

Vystavené exponáty v soutěžních třídách posuzuje výstavní jury, složená z akreditovaných jurymenů SČF a BDPh.
Hodnocení exponátů bude provedeno podle oborových řádů a směrnic SČF.
Vystavovatelé budou oceněni podle získaného bodového ohodnocení jury jednotnou výstavní medailí a diplomem dle výstavního řádu SČF. Hodnota získané medaile bude uvedena na diplomu. Jury vybere exponát s mimořádnou hodnotou či mimořádně zajímavým
zpracováním pro ocenění velkou cenou výstavy.
Věcné ceny zajistí OV výstavy. Jury může udělit kromě diplomů a medailí a cen ještě blahopřání jury za mimořádně zajímavé zpracování a hodnotu exponátu.

9. Manipulace s exponáty

Přijaté exponáty zasílané poštou musí být odeslány v termínu od 9.4.2003 do 15.4.2003.
Předem domluvené a OV odsouhlasené exponáty mohou vystavovatelé nebo národní komisaři předat osobně ve výstavních prostorách dne 22.4.2003 do 17.00 hodin.
Od okamžiku převzetí exponátu pověřeným členem OV do okamžiku jeho předání vystavovateli, národnímu komisaři nebo k přepravě poštou zabezpečí OV příslušná bezpečnostní opatření ( střežení exponátů bezpečnostní a pořadatelskou službou a pod.).
Každý vystavovatel si pojištění hradí sám!
Zahraniční exponáty posílané poštou nebo přepravované osobně musí být doprovázeny řádně vystaveným a vyplněným ATA karnetem ve smyslu platných celních předpisů.
Po ukončení výstavy dne 27.4.2003 budou exponáty připraveny a vydány národním komisařům či vystavovatelům. Předány budou dle předem dohodnutého harmonogramu po oficielním ukončení výstavy , pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
Nevyzvednuté exponáty budou odeslány poštou do 30 dnů.
Předávané exponáty OV budou uspořádány tak, aby byly listy za sebou v aritmetické řadě a odděleny po 16 albových listech (1 ploše). Na oddělovací záložce bude vyznačeno řazení jednotlivých listů na výstavním rámu (vodorovné a svislé řazení).

10. Dodatečné ustanovení

Vzhledem k tomu, že vystavené exponáty nebudou pojištěny, OV zajistí veškerá bezpečnostní opatření proti zcizení a poškození exponátů po dobu výstavy (včetně instalace a demontáže).
Při splnění těchto povinností OV výstavy, SČF, Česká pošta s.p., DKO sro Jihlava, národní komisaři, členové jury, členové OV ani jejich spolupracovníci nezodpovídají za škody, ztráty a další újmy na exponátech či jiném majetku vztahujícím se k výstavě. Pokud by takový případ nastal, bude řešen podle platných zákonů ČR.
OV si vyhrazuje právo provést úpravy v těchto výstavních propozicích.
Předběžné přihlášky jsou součástí Bulletinu č.1, nebo je lze stáhnout přímo zde v zabaleném souboru (zip) ve formátu Word 2000.

Předběžná přihláška

11. Adresa organizačního výboru


Pro případné dotazy můžete kontaktovat tuto adresu:
Pro německou stranu je kontaktní adresa:
Josef Novák
Holíkova 17
586 01 Jihlava
nebo e-mail: martin.tuma.jihlava@centrum.cz
Günther Korn (národní komisař za BDPh)
Siegfried Strasse 23
534 24 Remagen
nebo e-mail: kornG@t-online.de

Úvodní strana