logo SCF
Klub filatelistů 06-40 "Vysočina"
Deutsch

Úvodní stránka

Z historie
a současnosti klubu

Kalendář klubu

Zpravodaj

Kontakty

Výstavy

Celostátní setkání
sběratelů

Jihlava & filatelie

Fotografie

Kroužek mladých
filatelistů

Svaz českých
filatelistů

Užitečné odkazy

Z historie Klubu českých filatelistů v Jihlavě


Historie Klubu českých filatelistů sahá až do roku 1922, kdy se jeho zakladatelé od září začali scházet, dokonce platili i příspěvky, ale do dubna 1923 neměli schválené stanovy. Ty byly schváleny až 12. 4. 1923 a tak tento den byl založen Klub českých filatelistů v Jihlavě. Souběžně organizovaný "Verein deutscher Philatelisten in Iglau" sdružoval ostatní filatelisty. O tomto spolku je znám pouze název, ale nic ostatního.

Český filatelistický spolek založilo asi deset členů. Jeho členská základna se často měnila na základě politických a ekonomických vlivů. V roce 1927 se dokonce uvažuje o jeho zrušení. Činnost je od počátku zaměřena na výměnu známek. O něco později bylo zahájeno kolování, slosování a dražby. Byl zahájen i cyklus přednášek o filatelii. Teprve v roce 1937 byla zavedena novinková služba a v roce 1944 se Klub přihlásil k Ústředí českých filatelistů v Praze.

Pravidelné schůzky od založení se konaly jen v pracovních dnech, večer a místo konání se často měnilo. Od roku 1962 se všechny schůzky konají v Domě kultury.

Rovněž název Klubu se často měnil, hlavně mezi roky 1951 a 1968. Od tohoto roku nese název "Klub filatelistů 06-40 Vysočina v Jihlavě" a platí do dnešních dnů.

V roce 1965 byl ustanoven Kroužek mladých filatelistů v Jihlavě. Úspěchy mladých filatelistů jsou po celou dobu trvání velmi pěkné. Jen veliká škoda, že mládežníků ubývá ještě víc než dospělých.

V roce 2011 bylo předání evropského vyznamenání, které klubu filatelistů "Vysočina" udělila v podobě Čestného uznání Evropská federace filatelistických svazů (FEPA).

Mimo práce s mládeží je činnost Klubu zaměřena na konání pravidelných klubových schůzek, vydávání časopisu, příležitostných přítisků na celinách, pořádání pravidelných celostátních výměnných setkání sběratelů, zájezdů a drobných propagačních výstavek. Od roku 1990 udržujeme spolupráci s filatelisty z rakouského Heidenreichsteinu a při výstavě Ostropa 2003 začali spolupracovat s filatelisty z německého Heidenheimu.

V současné době má jihlavský Klub filatelistů 06-40 "Vysočina" přibližně 150 členů. Mezi jejich hlavní činnost patří zejména společná setkání a schůze výboru klubu. Setkání se konají každý lichý týden v neděli od 9 hodin v klubovně v Brněnské ulici č. 13. Zde mají členové KF možnost vyzvednout si objednané novinky či vyřídit jiné záležitosti a nákupem nebo výměnou rozšířit svoji sbírku. Výbor klubu se schází jednou za 14 dní ve středu v 18 hodin a pak každou první neděli lichého týdne v měsíci od 8 hodin taktéž v klubovně. Kromě těchto "malých" setkání je několikrát do roka uspořádáno Celostátní setkání sběratelů.

Pokud máte zájem, můžete se i Vy stát členem našeho klubu. Mezi výhody členství patří:
- možnost setkávat se každých čtrnáct dní
- novinková služba známek České republiky a Slovenské republiky
- možnost půjčování katalogů, časopisů a jiných filatelistických pomůcek
- volný vstup na pořádaná celostátní setkání sběratelů.

Věříme, že činnost klubu bude i nadále obohacovat kulturní dění ve "svém" městě a že bude svými skutky šířit dobré jméno Jihlavy i celého kraje Vysočina.